Á döfinni

  14.1.2009 21:12:14

  Informacja dotyczaca zaklócen zajec szkolnych z powodu niepogody

  Informacja dotycz?ca zak?óce? zaj?? szkolnych z powodu niepogody.
  W przypadku je?eli , prognoza pogody przewiduje mocne wiatry i wichury na terenie Suđurnesja, Policja i s?u?by cywilne b?d? czuwa?y nad bezpiecze?stwem obywateli. S?u?by te b?d? wspó?pracowa?y ze szko?ami oraz ostrzega?y obywateli w razie potrzeby.
  Wa?ne jest, aby rodzice dzieci ucz?szczaj?cych do szkó?, obserwowali prognoz? pogody i podejmowali samodzielnie decyzje w jaki sposób dziecko ma si? uda? do szko?y, zgodne z warunkami pogodowymi.
  W gestii samych rodziców nale?y ocena czy dziecko nale?y odprowadzi? czy te? przyprowadzi? ze szko?y; pomimo braku odgórnych zalece? od dy?uruj?cych s?u?b. W przypadku je?eli, rodzice stwierdz?, ?e ze wzgl?dów pogodowych, wysy?anie dziecka do szko?y jest niebezpieczne , nale?y ten fakt zg?osi? telefonicznie do sekretariatu szko?y. Przypadek taki b?dzie traktowany jako zwyk?a nieobecno??.
   W ka?dych warunkach pogodowych, szko?a pracuje normalnie i jest otwartym i bezpiecznym schronieniem dla dzieci.
   

  Til baka


  « apríl 2018 »
  M Ţ M F F L S
              1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30